ປະກັນໄພລົດ

Travel Insurance

ໝັ້ນໃຈໃນການຂັບຂີ່ໄປໃນທຸກເສັ້ນທາງກັບການປະກັນໄພລົດ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ທີ່ມີຜະລິດຕະພັນຫຼາກຫຼາຍໄວ້ໃຫ້ທ່ານເລືອກຕາມ ຄວາມເໝາະສົມກັບລົດ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ. ພ້ອມການບໍລິການຮັບແຈ້ງ ແລະ ການແກ້ໄຂອຸປະຕິເຫດ ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງທຸກມື້.

ປະກັນໄພລົດຄວາມຮັບຜິດຊອບ ທາງແພ່ງຕໍ່ບຸກຄົນທີ່ສາມ

ຄຸ້ມກັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຂອງທ່ານ ຕໍ່ບຸກຄົນອື່ນ ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍ ຈາກອຸປະຕິເຫດທີ່ທ່ານເປັນສາເຫດ.

AGL Third Party Liability
Travel Insurance

ປະກັນໄພລົດຂັບຂີ່ແບບສະບາຍ

ຄຸ້ມກັນລົດຂອງທ່ານ ຈາກການຕໍາ ກັບຍານພາຫະນະ ທີ່ແລ່ນດ້ວຍເຄື່ອງຈັກ ຫຼື ພະລັງງານໄຟຟ້າ ໃນລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 2,000,000 ກີບ/ປີ

ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ SMART Driving

ຄຸ້ມກັນລົດຂອງທ່ານ ຈາກອຸປະຕິເຫດການຕໍາ, ປີ້ນຂັ້ວມ, ແກ້ວແວ່ນແຕກ, ລົດຖືກລັກ, ແລະ ໄຟໄໝ້. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 5,000,000 ກີບ/ປີ

Smart Driving Insurance
Smart Flex Insurance

ປະກັນໄພລົດຮອບດ້ານ Smart Flex

ຄຸ້ມກັນລົດຮອບດ້ານ ໂດຍທີ່ທ່ານສາມາດເລືອກວົງເງິນ ຄຸ້ມກັນໄດ້. ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນ 10.000 ກີບ/ມື້