ປະກັນສຸຂະພາບ

ປະກັນສຸຂະພາບ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນທ່ານ ແລະ ຄອບຄົວຂອງທ່ານ ໃນຍາມເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດ ຫຼື ອຸປະຕິເຫດດ້ວຍວົງເງິນສູງ.

ປະກັນໄພກັນສຸຂະພາບ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃຫ້ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ທົດແທນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ໃນການປີ່ນປົວ ເມື່ອທ່ານເຈັບປ່ວຍຈາກພະຍາດຕ່າງໆ. ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ນອນໂຮງໝໍ ປະກັນສຸຂະພາບ ຂອງ ບປລ ຈະໃຫ້ການທົດແທນຄືນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍດັ່ງນີ້:

  • •  ຄ່າປະກັນສຸຂະພາບ
  • •  ຄ່າຫ້ອງພັກປິ່ນປົວ ແລະ ອາຫານ
  • •  ຄ່າການຮັກສາ ແລະ ຢາປິ່ນປົວ
  • •  ຄ່າຫ້ອງຜູ້ປ່ວຍໜັກ
  • •  ຄ່າຜ່າຕັດ
  • •  ຄ່າການວາງຢາສະຫຼົບ
  • •  ຄ່າປິ່ນປົວການບາດເຈັບຈາກອຸບັດຕິເຫດ

ນອກນີ້ ປະກັນສຸຂະພາບ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຍັງໃຫ້ການຄຸ້ມກັນ ແລະ ທົດແທນຄືນຄ່າໃຊ້ ຈ່າຍແກ່ຜູ້ປ່ວຍນອກ ໃນກໍລະນີທີ່ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງໄປພົບທ່ານໝໍເພື່ອກວດການເຈັບໄຂ້ໂດຍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງ ນອນໂຮງໝໍສູງສຸດ 30 ຄັ້ງຕໍ່ປີ.

ການບໍລິການເຄື່ອຂ່າຍໂຮງໝໍຂອງ ຂອງ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ

ປະກັນສຸຂະພາບ ຂອງ ບປລ ໄດ້ມີ ບໍລິການພິເສດໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ຊື້ ປະກັນສຸຂະພາບ ໃຫ້ສາມາດ ເຂົ້າປີ່ນປົວ ໃນໂຮງໝໍເຄື່ອຂ່າຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າປີ່ນປົວເອງ ພາຍໃນຂອບເຂດວົງເງິນທີ່ລະບຸໄວ້ໃນສັນຍາ.

ລູກຄ້າ ທີ່ຊື້ປະກັນສຸຂະພາບກັບ ບປລ ຈະໄດ້ຮັບບັດປະກັນສຸຂະພາບ ເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣີນີກເຄື່ອ ຂ່າຍ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງຈ່າຍເງິນຄ່າປີ່ນປົວເອງ ໂດຍພຽງແຕ່ຜູ້ເອົາປະກັນສະແດງບັດໃຫ້ໂຮງໝໍ ແລະ ຄຣີນີກເຄື່ອຂ່າຍ ເພື່ອຮັບການບໍລິກັານ.

ປະຈຸບັນ, ບປລ ມີຄຣີນິກໃນເຄືອຂ່າຍ ທັງໝົດ 4 ແຫ່ງ ໃນ ສປປລາວ, ແລະ ມີໂຮງໝໍເຄືອຂ່າຍໃນປະເທດ ໄທຈໍານວນ 300 ແຫ່ງ.

ທ່ານສາມາດ ກົດເຂົ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນ ລາຍຊື່ຄລີນິກ ແລະ ໂຮງໝໍເຄືອຂ່າຍ ຂອງບໍລິສັດໄດ້ ທີ່ນີ້   ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້


ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service