Digital ID Promotion

📣📣#AGL_ແຈກໂຊກ 2 ຊັ້ນ 📣📣:
ຈັບສະຫຼາກແຈກໂຊກທຸກເດືອນ ເລີ່ມແຕ່ເດືອນ ມີຖຸນາ ຫາ ທັນວາ 2020
✔️ ໂຊກຊັ້ນທີ 1: ແຈກທຸກເດືອນ ລາງວັນບັດຕື່ມນໍ້າມັນລົດມູນຄ່າ 100,000 ກີບ ຈໍານວນ 40 ລາງວັນຕໍ່ເດືອນ.
✔️ ໂຊກຊັ້ນທີ 2: ແຈກທ້າຍປີ ລາງວັນລົດຈັກ Honda Wave 100 ຈໍານວນ 3 ລາງວັນ.
#ພຽງແຕ່ທ່ານຊື້ປະກັນໄພລຸ່ມນີ້ເພື່ອຄຸ້ມກັນຊີວິດ, ສຸຂະພາບ ແລະ ຊັບສິນຂອງທ່ານ:
🚗 ປະກັນໄພລົດ;
🏠 ປະກັນໄພທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ປະກັນໄພທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ;
⛹️‍♀️⛹️‍♂️🚴‍♂️ ປະກັນສຸຂະພາບ, ອຸປະຕິເຫດທາງດ້ານຮ່າງກາຍ, ປະກັນອຸປະຕິເຫດແຮງງານ ແລະ ປະກັນຊີວິດ.
#ດ້ວຍເງື່ອນໄຂງ່າຍໆ:
📄 ພຽງແຕ່ທ່ານຊື້ ສັນຍາໃໝ່ປະກັນໄພໃໝ່ ຫຼື ຕໍ່ສັນຍາປະກັນໄພ ທີ່ກໍານົດໄວ້ຂ້າງເທີງຕັ້ງແຕ່ເດືອນມີຖຸນາ ຫາ ເດືອນທັນວາ ປີ 2020 ນີ້.
🔖 ຄູປອງຊີງໂຊກແມ່ນຈະຖືກສົ່ງຫາທ່ານໃນຮູບແບບຂອງອີເລັກໂຕນີກທາງ SMS ໄປຕາມເບີທີ່ທ່ານສະໜອງໃຫ້.
📩 ເງື່ອນໄຂການຮັບຄູປອງຊີງໂຊກງ່າຍໆ ພຽງແຕ່ທ່ານສະໜອງຂໍ້ມູນເບີໂທລະສັບທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງທ່ານ.


#ກວດສອບຈໍານວນຄູປອງຊີງໂຊກຂອງທ່ານໄດ້ໃນ AGL My Insurance App.
----------------------------------------------
ທ່ານສາມາດດາວໂຫຼດແອັບໄດທີ່ນີ້:
ສຳລັບ Android
https://play.google.com/store/apps/details…

ສຳລັບ IOS
https://apps.apple.com/la/app/agl-my-insurance/id1233607021
--------------------------------------------
ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ, ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຕົວແທນ ບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ໃກ້ບ່ານທ່ານ
ຫຼື ໂທຫາສຳນັກງານໃຫຍ່ໄດ້ທີ່ເບີ 1457 (ໃນໂມງລັດຖະການ)