ການປະກັນໄພແມ່ນຫຍັງ

ການປະກັນໄພແມ່ນຫຍັງ


ສັນຍາປະກັນໄພແມ່ນຫຍັງ?

ສັນຍາປະກັນໄພແມ່ນສັນຍາທີ່ເປັນລາຍລັກອັກສອນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດປະກັນໄພ ແລະ ລູກຄ້າຂອງບໍລິສັດ ຫຼື ເອີ້ນວ່າ ຜູ້ຖືສັນຍາໂດຍທີ່ບໍລິສັດປະກັນໄພ ໃຫ້ສັນຍາທົດແທນດ້ານການເງິນແກ່ການສູນເສຍ ຫຼື ຄ່າເສຍຫາຍ ທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບຊັບສິນ, ບຸກຄົນ ຫຼື ໃຫ້ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ເອົາປະກັນໄພພາຍໃຕ້ຂໍ້ກໍານົດ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ຕ່າງໆທີ່ຕົກລົງກັນໃນສັນຍາ.

ສັນຍາປະກັນໄພຈະມີການລະບຸເຖິງຄວາມສ່ຽງທີ່ຮັບການປະກັນ ແລະ/ຫຼື ຄວາມສ່ຽງທີ່ບໍ່ລວມຢູ່ໃນການປະກັນໄພ ຢ່າງຊັດເຈນ ລວມທັງເງື່ອນໄຂການຄຸ້ມກັນທົ່ວໄປ ແລະ ເງື່ອນໄຂ ສະເພາະດ້ານທີ່ກໍານົດໃຫ້ ສັນຍາປະກັນໄພ ມີຜົນປະຕິບັດ.

ລູກຄ້າສ່ວນບຸກຄົນ ຫຼື ລູກຄ້າທີ່ເປັນບໍລິສັດສາມາດມອບຄວາມສ່ຽງທີ່ອາດເກີດຂື້ນກັບຊັບສີນ ແລະ ທຸລະກິດ ຂອງຕົນເອງໃຫ້ບໍລິສັດປະກັນໄພເພື່ອຄຸ້ມຄອງຄວາມສ່ຽງແກ່ຕົນເອງໄດ້ໂດຍຊື້ປະກັນຕາມສັນຍາປະກັນໄພ ເພື່ອໃຫ້ການຄຸ້ມກັນໄພອັນຕະລາຍ ທີ່ລູກຄ້າເຫັນວ່າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ. ການເອົາສັນຍາປະກັນໄພນີ້, ລູກຄ້າ ຈະໄດ້ຈ່າຍຄ່າປະກັນ ທີ່ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ “ຄ່າທໍານຽມປະກັນ” ທີ່ໄດ້ກໍານົດພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ ຜູ້ຊ່ຽວຊານ ຫຼື ທີປຶກສາເປັນຜູ້ກໍານົດ ໂດຍອີງຕາມການປະເມີນຄວາມສ່ຽງ.ການບໍລິການ ແລະ ຕິດຕໍ່ພົວພັນ

ບປລ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງທ່ານ ເພື່ອຕອບສະໜອງຂໍ້ ມູນການບໍລິການ ແລະ ຜະລິດຕະພັນປະກັນໄພແກ່ທຸກທ່ານ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ວ່ອງໄວ.

ຕິດຕາມ ປປລ ໃນເຄືອຂ່າຍສັງຄົມອອນລາຍ:

ດາວໂຫລດ ປປລ ແອບ My Insurance ໄດ້ທີ່:

ແນະນຳ

Motor Insurance

ຈ່າຍຄ່າປະກັນໄພລົດຜ່ານ BCEL One

ທ່ານສາມາດຈ່າຍຄ່າທຳນຽມປະກັນໄພລົດຂອງບໍລິສັດ ອາລິອັນສ໌ ປະກັນໄພລາວ ຜ່ານ BCEL One ແລະ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມກັນທັນທີ.

> ເພີ່ມ

ບໍລິການ 24 ຊົ່ວໂມງໂດຍ ປປລ

Call Center Service