ຄົ້ນຫາຄະດີ

ໃສ່ເລກຄະດີທີ່ຕ້ອງການເບີ່ງ

ຮູບແບບຂອງເລກຄະດີມີສອງແບບດັ່ງນີ້:
- XXX/ດດ/ປປປປ (ເຊັ່ນ: 000/01/2020)
- ເລກສີບຫລັກ (ເຊັ່ນ: 9519XX0XXX)


ໃສ່ເບີໂທຂອງທ່ານ

ກະລຸນາໃສ່ເບີໂທຂອງທ່ານ ເພື່ອກວດສອບວ່າທ່ານກ່ຽວຂ້ອງກັບຄະດີດັ່ງກ່າວ.