ລາຍຊືບັນດາໂຮງໝໍໃນເຄືອຂ່າຍ ປປລ

No Name Telephone Fax Province
1 Centre Médical de l’Ambassade de France (CMAF) +856 21 214150 +856 21 214150
2 Mekong Clinic +856 21 222879
3 Alongkone Policlinic +856 21 256162
4 Bouathep Clinic +856 30 525 5345 +856 21261502